Производител на стандартни пътни знаци и табели, аксесоари за сигнализация, табели за противопожарна безопасност и охрана на труда
Услуги
Фирмата осъществява цялостния процес на производството на вертикална пътна сигнализация...
повече в "Услуги"
Клиенти
Наши клиенти са: Агенция "Пътна инфраструктура" гр.София Областни пътни управления МОСВ гр. София...
Виж в повече в "Клиенти
За нас

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
„Микони" ООД е частна компания, създадена през 1995 г. Фирмата организира и специализира дейността си в производството на:

 • стандартни пътни знаци и табели с индивидуални размери за постоянна и временна сигнализация на движението по пътищата;
 • улична и туристическа сигнализация;
 • аксесоари за улична сигнализация в градска среда;
 • предпазни съоръжения и принадлежности;
 • знаци и табели за визуална комуникация по противопожарна и аварийна безопасност и охрана на труда.


Дружеството е участвало многократно при изпълнение на държавни и обществени поръчки, възлагани от Агенция "Пътна инфраструктура" към МРРБ, МОСВ и много общини. Клиенти на фирмата са както публични и частни организации, така и много български и чужди пътно-строителни фирми.
За годините на своята дейност, „Микони" ООД доказа, че е надежден партньор и се наложи като водеща компания в сектора за производство на вертикална пътна сигнализация.


ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА И КАПАЦИТЕТ

 • собствена производствена база с площ 2400 кв.м.;
 • модерно технологично оборудване за осъществяване на завършен цикъл на производство; 
 • производствен капацитет от 2000 кв.м. пътна сигнализация на месец;
 • висококвалифициран инженерен и технически персонал;
 • постоянен контрол за осигуряване на високо качество на крайния продукт;
 • периодично изпитване на продукцията в специализирани лаборатории


СЕРТИФИКАТИ И СТАНДАРТИ

 • Сертификат  ISO 9001:2008;
 • Сертификат ISO 14001:2004;
 • Сертификат ISO BS OHSAS 18001: 2007;
 • Сертификат за съответствие - ЕС, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета)
 • Технологичен сертификат на  - САЩ за производство на стандартни пътни знаци и табели с индивидуални размери, както и за работа със светлоотражателни и полиестерни материали. 
 • Сертификат за съответствие 2069-CPD-0089 за производство на пътни знаци.

ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО
За да отговори на все по-високите изисквания на своите клиенти и обществото, компанията се стреми да се придържа максимално към европейските и световни стандарти за качество и безопасност. 
 


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КОИТО СПАЗВА ФИРМАТА СА: 

 • лоялност и уважение към партньорите
 • постоянен процес на иновация и модернизация 
 • повишаване ефективността на технологичния процес
 • поддържане високо качество на продукцията
 • експедитивност и гъвкавостСвидетелство за регистрация на марка    
  

Продукти
Проектиране и производство на стандартна пътна сигнализация
Вижте продуктовия ни каталог